ေမးရိုးသြယ္ေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

 

ေမးရိုးသြယ္ေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း(Mandible Angle Reduction)

ေမးရိုးသြယ္ေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ခ်င္းဆိုတာဘာလဲ

Myanmar Language

လည္ဇလုုပ္ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားျခင္း

 

လည္ဇလုုပ္ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားျခင္း (Adam’s Apple Shaving )

Adam’s Apple Shaving ဆိုတာဘာလဲ

Adam's Apple Shavingဆိုုတာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကဲ့သိုု႕  စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာမက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါခံယူထားတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ လည္ပင္းမွာရွိတဲ့ လည္ဇလုပ္ႀကီးကို အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကဲ့သို႕ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ေလးျဖစ္သြားေအာင္ အိပ္ေဆးနဲ႕ထံုေဆးကိုအသံုးျပဳပီး ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Language

သြားအျမစ္ပိုုးသတ္ျခင္း

 

သြားအျမစ္ပိုုးသတ္ျခင္း ( Root Canal Treatment)

Root Canal Treatment ဟုေခၚေသာ သြားအျမစ္သတ္ျခင္းသည္ ပိုးစားေနေသာသြား သို႕မဟုတ္ ပိုးဝင္ေနေသာသြား၏ အတြင္းပိုင္းကို ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးေသာ သြားဘက္ဆိုင္ရာကုသမႈ (Endodontic treatment)တစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ 

သြားအျမစ္သတ္ျခင္းအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိေစရန္ သြားတစ္ေခ်ာင္း၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

သြားတစ္ေခ်ာင္းတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Crown ႏွင့္ Root ဆိုပီး အပိုုင္း၂ ပိုင္း ရွိပါသည္။

Myanmar Language

ေပါင္အေရျပားတင္းေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

 

Thigh Lift ဆိုတာဘာလဲ

Thighplasty

Thigh Lift သို႕မဟုတ္ Thighplasty ဆိုတာ ေပါင္တံမွာရွိတဲ့ ေလ်ာ့လ်ဲတြဲက်ေနတဲ့အေရျပားေတြကို ေပါင္ျခံတစ္ေလ်ာက္ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာေပးပီး ျဖတ္ထုတ္ဖယ္ရွားေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္ကုသမႈ မျပဳလုပ္ခင္မွာ ၾကြက္သားေတြ တင္းတင္းရင္းရင္းျဖစ္သြားေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ခြဲစိတ္ပီးေနာက္ပိုင္း အေကာင္းဆံုးရလဒ္ေတြကို ရရွိမွာျဖစ္ပီး ပံုမွန္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္လည္း ျမန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Language

ေသြးသန္႕ပီး အသားျဖဴေဆးသြင္းျခင္း

 

Chelation

  နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါမ်ားနွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားပိုမိုက်န္းမာေစရန္ Chelation Therapy ျပဳလုပ္ၾကပါစို႕

ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ရန္မလိုအပ္ပဲ ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္း ေသြးလည္ပတ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္သြားပီး ဆဲလ္မ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူမ်ားစြာေပးနိုင္မည့္ ေသြးေၾကာထဲသို႕ တိုက္ရိုက္ေဆးသြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ကုသမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Chelation Therapy ျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ Chelation Therapy ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ

(၁) ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ

Myanmar Language

Male Breast Reduction

ရင္သားႀကီးေနေသာအမ်ိဳးသားမ်ား ရင္သားေသးေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း                                                                                                                                                                                                             

Male Breast Reduction ဆိုတာဘာလဲ

Myanmar Language

Pages

Subscribe to Yanhee Hospital RSS