មន្ទីរពេទ្យដើម្បី

សុខភាព

និង សម្ផស្ស

សម្រស់

អំពីមន្ទីរពេទ្យយ៉ាន់ហ៊ី

“មន្ទីរពេទ្យយ៉ាន់ហ៊ី”ជាមន្ទីរពេទ្យលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងប្រទេសថៃ​ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងរយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំមកហើយ។ មន្ទីរពេទ្យយ៉ាន់ហ៊ីជាមន្ទីរពេទ្យដែលផ្តល់សេវាកម្ម​កែសម្ផស្ស និង សេវាកម្មព្យាបាលទូទៅលំដាប់អន្តរជាតិដែលបានទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗនៅលើពិភពលោក។ មន្ទីរពេទ្យយ៉ាន់ហ៊ី​ មានសេវាកម្មព្យាបាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងសម្ផស្ស ដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាច្រើនរូប។ អ្នកជំងឺមកពីបណ្តាប្រទេសចំនួនជាង១៦២ នៅលើពិភពលោកដែលបានមកទទួលសេវាកម្មព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយ៉ាន់ហ៊ី។