ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត

អ្នកអាចជ្រើសរើស ឬ វាយឈ្មោះស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតខាងក្រោម។

ផ្នែកវះកាត់កែសម្ផស្សអវយវៈភេទស្ត្រី

Dr. Boonchai Thanyalakpark

Specialty: Cosmetic Gynecology

Dr. Suchai Tanthawichian

Specialty: Cosmetic Gynecology

Dr. Amnart Techowanich

Specialty: Cosmetic Gynecology