ផ្នែកវះកាត់កែសម្ផស្ស

ការវះកាត់កែសម្ផស្សជាសេវាព្យាបាលដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប ដូចជាការវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង ការវះកាត់ត្របកភ្នែក២ជាន់ ការវះកាត់ដាក់ខ្ទង់ច្រមុះ និង​ សេវាកម្មព្យាបាលដទៃទៀត។

ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទៈ (+66) 2 879 0300