ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត

អ្នកអាចជ្រើសរើស ឬ វាយឈ្មោះស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតខាងក្រោម។

ផ្នែកទន្តកម្ម

Dr. Amphai Hamasakwattanakul

Specialty: Dental Treatments

Dr. Patchanee Pongpeeya

Specialty: Dental Treatments

Dr. Passaraporn Pengpol

Specialty: Dental Treatments

Dr. Siriwan Tanchanpong

Specialty: Dental Treatments

Dr. Ratana Thanaboonsombat

Specialty: Dental Treatments

Dr. Vichit Sathitjunthragul

Specialty: Dental Treatments

Dr. Nithivoot Luengthamchat

Specialty: Dental Treatments