ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត

អ្នកអាចជ្រើសរើស ឬ វាយឈ្មោះស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតខាងក្រោម។

ផ្នែកឌីថកស៍ និង ឃីឡេហ្សិន

Dr. Chonlada Vejchsart

Specialty: Detox and Chelation

Dr. Hathaiwan Watcharakorn

Specialty: Detox and Chelation

Dr. Solos Rimpirungsee

Specialty: Detox and Chelation

Dr. Wassa Watcharakorn

Specialty: Detox and Chelation