ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត

អ្នកអាចជ្រើសរើស ឬ វាយឈ្មោះស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតខាងក្រោម។

ផ្នែកវះកាត់កែសម្ផស្ស

Dr. Duangkamon Chiranakorn

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Vitawat Angkatavanich

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Chockchai Amornsawadwattana

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Kittichai Sipiyarak

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Suthat Koonnawarote

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Krairit Tiyakul

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Thawatchai Boonpadhanapong

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Pramote Manurangsee

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Wichian Wongworngsri

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Sukit Warathamrong

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Sanit Pongkapanakai

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Pitch Paiboonkasemsutthi

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Somboon Thammarungrong

Specialty: Plastic Surgery

Dr. Somsak Chuleewattanapong

Specialty: Plastic Surgery

ផ្នែកបេះដូង

Dr. Suthonpisuthinat

Specialty: Cardiology

Dr. Chanchai Silpipat

Specialty: Cardiology

Dr. Amnat Chotechuen

Specialty: Cardiology

ផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ និង​ បំពង់ក

Dr. Ornouma Srivanishvipat

Specialty: Ear, Nose and Throat

ផ្នែក HYPERBARIC OXYGEN THERAPY

Dr. Patraporn Charoenkijtavee

Specialty: Hyperbaric Oxygen Therapy

Dr. Parichat Wanchum

Specialty: Hyperbaric Oxygen Therapy

ផ្នែកទន្តកម្ម

Dr. Amphai Hamasakwattanakul

Specialty: Dental Treatments

Dr. Patchanee Pongpeeya

Specialty: Dental Treatments

Dr. Passaraporn Pengpol

Specialty: Dental Treatments

Dr. Siriwan Tanchanpong

Specialty: Dental Treatments

Dr. Ratana Thanaboonsombat

Specialty: Dental Treatments

Dr. Vichit Sathitjunthragul

Specialty: Dental Treatments

Dr. Nithivoot Luengthamchat

Specialty: Dental Treatments

ផ្នែកស្បែក

Dr. Niramol Vashrangsi

Specialty: Skin Treatments

Dr. Kanya Techachokwiwat

Specialty: Skin Treatments

Dr. Nidcha Thephamongkhol

Specialty: Skin Treatments

Dr. Pongravee Osangtuamnont

Specialty: Skin Treatments

Dr. Premvadee Pisuttunasart

Specialty: Skin Treatments

Dr. Apattarika Seesillapachai

Specialty: Skin Treatments

Dr. Wipawee Wittayavanichai

Specialty: Skin Treatments

Dr. Tippaporn Rongrungruang

Specialty: Skin Treatments

Dr. Chomtipa Pohboon

Specialty: Skin Treatments

Dr. Taniya Gorvanich

Specialty: Skin Treatments

Dr. Wisuttipha Kunnarakthai

Specialty: Skin Treatments

ផ្នែកសសៃប៉ោង និង ជំរុះរោម

Dr. Praweena Pongpattanawut

Specialty: Vein and Hair Removal

Dr. Sukkunya Chamnisith

Specialty: Vein and Hair Removal

Dr. Wisoot Wongklahan

Specialty: Vein and Hair Removal

Dr. Wajarapong Yothathai

Specialty: Vein and Hair Removal

ផ្នែកបណ្តុះសក់

Dr. Prasert Seesillapachai

Specialty: Hair Transplantation

ផ្នែកឌីថកស៍ និង ឃីឡេហ្សិន

Dr. Chonlada Vejchsart

Specialty: Detox and Chelation

Dr. Hathaiwan Watcharakorn

Specialty: Detox and Chelation

Dr. Solos Rimpirungsee

Specialty: Detox and Chelation

Dr. Wassa Watcharakorn

Specialty: Detox and Chelation

ផ្នែកវះកាត់កែសម្ផស្សអវយវៈភេទស្ត្រី

Dr. Boonchai Thanyalakpark

Specialty: Cosmetic Gynecology

Dr. Suchai Tanthawichian

Specialty: Cosmetic Gynecology

Dr. Amnart Techowanich

Specialty: Cosmetic Gynecology

ផ្នែកចក្ខុ

Dr. Kiangkrai Ongkanikul

Specialty: LASIK

Dr. Patamanuch Tanthawichian

Specialty: LASIK