សេវាកម្មព្យាបាលទូទៅ

ជ្រើសរើសសេវាកម្មព្យាបាលដោយភ្ជាប់ជាមួយព័ត៌មានលម្អិតដែលផ្តល់ជូនដោយមន្ទីរពេទ្យយ៉ាន់ហ៊ី។

ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទៈ (+66) 2 879 0300

ផ្នែកកែប្រែគំហើញ​(បកភ្នែកម៉្ញូប​ ឬ Lasik)