សេវាកម្ម និង តម្លៃព្យាបាល

​​វះកាត់គ្រាប់ពោន

ប្រភេទ                                                                             តម្លៃ (បាត)
វះកាត់គ្រាប់ពោន                                                                              ៣៨.៥០០ បាត

វះកាត់ឆ្អឹងថ្គាម 

ប្រភេទ ​​​​​​​​​   តម្លៃ (បាត)
វះកាត់ឆ្អឹងថ្គាមខ្ពស់ (Contouring-Malarplasty)    ៨១.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
វះកាត់ឆ្អឹងថ្គាមខ្ពស់ (Osteotomy-Malarplasty)   ១៣៦.០០០ បាត សម្រាក​២យប់

ដាក់ស៊ីលិកូនតចង្កា

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ដាក់ស៊ីលិកូនតចង្កា (បែបមាត្រដ្ឋាន) ៤៥.៥០០ បាត
ដាក់ស៊ីលិកូនតចង្កា (បែបពិសេស) ៦០.៥០០ បាត
កែស៊ីលិកូនតចង្កា (បែបមាត្រដ្ឋាន) ៣០.០០០ បាត

វះកាត់ត្របកភ្នែក២ជាន់

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
វះកាត់ត្របកភ្នែកលើ/ត្របកភ្នែក២ជាន់ ៣៣.៥០០ បាត
ត្របកភ្នែក២ជាន់ (វិធីកឹប) ៣៥.៥០០ បាត
វះកាត់ត្របកភ្នែកក្រោម ៣៣.៥០០ បាត

សាក់

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
សាក់ចិញ្ចើមធម្មតា ១៥.០០០ បាត/២ដង
សាក់ជុំវិញរង្វង់ភ្នែក (លើ/ក្រោម) ១០.០០០ បាត/២ដង
សាក់បបូរមាត់ពណ៌ផ្កាឈូក ១៥.០០០ បាត/២ដង
សាក់បបូរមាត់ (លើ/ក្រោម) ៨.០០០ បាត/២ដង
សាក់ក្បាល់សុដន់ពណ៌ផ្កាឈូក ១៥.០០០ បាត/២ដង
សាក់បិទស្នាមឃ្លង់ល្ពៅ ស្នាមផ្លែ ស្នាមរលាក និង ស្នាមពណ៌ខុសប្រក្រតី ១.៥០០ បាត/សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ/២ដង
លុបស្នាមសាក់ ឬ កែស្នាមសាក់ ១.២០០ បាត/សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ/២ដង

វះកាត់ទាញបន្តឹងស្បែក

ប្រភេទ ​​​​​                                  តម្លៃ (បាត)
ទាញបន្តឹងស្បែកថ្ងាស                                                         ​​​​​​    ១៣៦.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
ទាញបន្តឹងស្បែកមុខ                                   ១៦៥.០០០ បាត សម្រាក​២យប់
ទាញបន្តឹងស្បែកក                                   ១៣៦.០០០ បាត សម្រាក​១យប់

ជំរុះរោម

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត) ចំនួនដង
ជំរុះរោមដោយប្រើដោយរលកវិទ្យុ Electrolysis
ស្មងជើង ៧៦.០០០ បាត ៧ ដង
ក្លៀក ៣២.០០០ បាត ៧ ដង
ភ្លៅ ៩៥.០០០ បាត ៧ ដង
ផ្សេងៗ (មិនទាន់រួមថ្លៃម្ចុល) ៥.៤​០០ បាត ១ ម៉ោង
ម្ជុល ៣.៦០០ បាត
ជំរុះរោមដោយប្រើឡាស៊ែរ Gentle Yag Laser
ពុកមាត់ ៣.៩០០ បាត ១ ដង
៩.៩០០ បាត ៣ ដង
ពុកចង្កា ៥.៥០០ បាត ១ ដង
១៣.៥០០ បាត ៣ ដង
ជើងសក់សងខាង ៦.៦០០ បាត ១ ដង
១៦.៥០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់+ ពុកចង្កា ៨.៥០០ បាត ១ ដង
២១.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកចង្កា + ជើងសក់ ១០.៥០០ បាត ១ ដង
២៧.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់ +ពុកចង្កា + ជើងសក់ ១៣.៥០០ បាត ១ ដង
៣៥.៥០០ បាត ៣ ដង
មុខ (ថ្ងាស់ + ថ្ពាល់ + ជើងសក់) ១៣.៥០០ បាត ១ ដង
៣៥.៥០០ បាត ៣ ដង
មុខ (ថ្ងាស់+ ថ្ពាល់+ ពុកមាត់
+ ពុកមាត់ចង្កា+ ជើងសក់)
២០.០០០ បាត ១ ដង
៥៣.០០០ បាត ៣ ដង
ក្លៀក ៥.៥០០ បាត ១ ដង
១៣.៥០០ បាត ៣ ដង
ដើមទ្រូង ១៣.៥០០ បាត ១ ដង
៣៥.៥០០ បាត ៣ ដង
ដើមទ្រូង+ លើពោះ ២២.០០០ បាត ១ ដង
៦០.៥០០ បាត ៣ ដង
ខ្នង ២៤.៥០០ បាត ១ ដង
៦៦.០០០ បាត ៣ ដង
ដៃ (ស្មាដល់កដៃ) ២៤.៥០០ បាត ១ ដង
៦៦.០០០ បាត ៣ ដង
ដៃ (កែងដៃដល់កដៃ) ១៣.៥០០ បាត ១ ដង
៣៥.៥០០ បាត ៣ ដង
Bikini Line អវយវៈភេទស្រ្តី ៧.៧០០ បាត ១ ដង
២០.០០០ បាត ៣ ដង
អវយវៈភេទ (បុរស និង ស្រី្ត) ១៣.៥០០ បាត ១ ដង
៣៥.៥០០ បាត ៣ ដង
ភ្លៅ ២០.០០០ បាត ១ ដង
៥៣.០០០ បាត ៣ ដង
ស្មងជើង(មុខ និង ក្រោយ) ១៦.៥០០ បាត ១ ដង
៤៤.០០០ បាត ៣ ដង
ជើងទាំងសងខាង ៣០.០០០ បាត ១ ដង
៧៩.០០០ បាត ៣ ដង
ថ្ងាស ៥.៥០០​ បាត ១​ ដង
១៣.៥០០ បាត ៣ ដង

បណ្តុះសក់

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
បណ្តុះសក់ ៨០ បាត ១ គុម្ព

វះកាត់រំកិលឆ្អឹងថ្គាម

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
វះកាត់រំកិលឆ្អឹងថ្គាមទៅខាងក្រៅ ៨៦.០០០ បាត សម្រាក​២យប់
កែការវះកាត់រំកិលថ្គាមទៅខាងក្រៅ ១​២០.០០០ បាត សម្រាក​២យប់
វះកាត់រំកិលឆ្អឹងថ្គាមទៅខាងក្នុង ១​១១.០០០ បាត សម្រាក​២យប់
កែការវះកាត់រំកិលថ្គាមទៅខាងក្នុង ១​៥៥.០០០ បាត សម្រាក​២យប់

ការបន្ថែមចុងច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងជំនីរខ្ចី

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ការបន្ថែមចុងច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងជំនីរខ្ចី (Rib Graft) ១​៦១.០០០ បាត សម្រាក​១យប់

ការវះកាត់ដាក់ខ្ទង់ច្រមុះ

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ស៊ីលិកូនមាត្រដ្ឋាន ៣០.០០០ បាត
ស៊ីលិកូនពិសេសអាមេរិក ៤០.០០០ បាត
ស៊ីលិកូនពិសេសកូរ៉េ ៥០.០០០ បាត
ការបន្ថែមចុងច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងខ្ចីក្រោយត្រចៀក ៤៥.៥០០ បាត
ការបន្ថែមចុងច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងសប្បនិម្មិត (Osteopore) ៦៥.0០០ បាត

កែដាក់ខ្ទង់ច្រមុះធ្លាប់ធ្វើពីមុន

ប្រភេទ ​​តម្លៃ (បាត)
ស៊ីលិកូនមាត្រដ្ឋាន                                        ៤០.៥០០ បាត
ស៊ីលិកូនពិសេសអាមេរិក ៥០.៥០០ បាត
ស៊ីលិកូនពិសេសកូរ៉េ ៦០.៥០០ បាត
កាត់ស្លាបច្រមុះ ៣០.៥០០ បាត

វះកាត់ប្តូរសម្លេង

ប្រភេទ                                                                                            តម្លៃ (បាត)
ប្តូរសម្លេង                                                                                                    ១២១.០០០ បាត សម្រាក២យប់

ការវះកាត់ខ្លាញ់ដើមដៃ

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ការវះកាត់ខ្លាញ់ដៃ ៩៣.០០០ បាត សម្រាក២យប់

ជំរុះរោម

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត) ចំនួនដង
ជំរុះរោមដោយប្រើ Electrolysis
ស្មងជើង ៥៨.០០០ បាត ៧ ដង
ក្លៀក ២៤.៥០០ បាត ៧ ដង
ភ្លៅ ៧២.០០០ បាត ៧ ដង
ផ្សេងៗ (មិនទាន់រួមថ្លៃម្ចុល) ៤.៤​៥០ បាត ១ ម៉ោង
ម្ជុល ៣.២០០ បាត
ជំរុះរោមដោយប្រើឡាស៊ែរ Gentle Yag Laser
ពុកមាត់ ៣.៥០០ បាត ១ ដង
៩.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់ចង្កា ៥.០០០ បាត ១ ដង
១២.០០០ បាត ៣ ដង
ជើងសក់ ៦.០០០ បាត ១ ដង
១៥.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់+ ពុកមាត់ចង្កា ៧.៥០០ បាត ១ ដង
១៩.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់ចង្កា + ជើងសក់ ៩.៥០០ បាត ១ ដង
២៥.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់ +ពុកមាត់ចង្កា + ជើងសក់ ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
មុខ (ថ្ងាស់ + ថ្ពាល់ + ជើងសក់) ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
មុខ (ថ្ងាស់+ ថ្ពាល់+ ពុកមាត់
+ ពុកមាត់ចង្កា+ ជើងសក់)
១៨.០០០ បាត ១ ដង
៤៨.០០០ បាត ៣ ដង
ក្លៀក ៥.០០០ បាត ១ ដង
១២.០០០ បាត ៣ ដង
ដើមទ្រូង ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
ដើមទ្រូង+ លើពោះ ២០.០០០ បាត ១ ដង
៥៥.០០០ បាត ៣ ដង
ខ្នង ២២.០០០ បាត ១ ដង
៦០.០០០ បាត ៣ ដង
ដៃ (ស្មាដល់កដៃ) ២២.០០០ បាត ១ ដង
៦០.០០០ បាត ៣ ដង
ដៃ (កែងដៃដល់កដៃ) ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
Bikini Line អវយុវៈភេទស្រី ៧.០០០ បាត ១ ដង
១៨.០០០ បាត ៣ ដង
អវយុវៈភេទ (ប្រុស និង ស្រី) ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
ភ្លៅ ១៨.០០០ បាត ១ ដង
៤៨.០០០ បាត ៣ ដង
ផ្នែកក្រោមជើង ១៥.០០០ បាត ១ ដង
៤០.០០០ បាត ៣ ដង
ជើងទាំងសងខាង ២៧.០០០ បាត ១ ដង
៧២.០០០ បាត ៣ ដង

 

ការវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
រាងមូល​
ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Motiva ១៥១.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
ថង់ស៊ីលិកូន Motiva Ergonomix ២២២.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
ថង់ស៊ីលិកូន Motiva Ergonomix ច្រើនជាង 400 cc ២៣៧.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
ថង់ស៊ីលិកូន​ Motiva Ergonomix II (Joy) ៣៤៥.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor តិចជាង 400 cc ១២៥.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor ច្រើនជាង 400 cc ១៣៥.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
រាងដំណក់ទឹក
ថង់ស៊ីលិកូនរាងដំណក់ទឹក Mentor តិចជាង 400 cc ១៦៣.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
ថង់ស៊ីលិកូនរាងដំណក់ទឹក Mentor ច្រើនជាង 400 cc ១៨៣.០០០ បាត សម្រាក​១យប់

ការវះកាត់បន្តឹងសុដន់

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
សុដន់ធ្លាក់ខ្លាំង (Inverted T) ១១១.០០០ បាត សម្រាក​២យប់
សុដន់ធ្លាក់តិច  ៨៣.០០០ បាត សម្រាក​២យប់

ការវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង (កែឡើងវិញ)

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូលពិសេស២ Mentor ១៤៦.០០០ បាត សម្រាក​​២យប់
ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូលពិសេស២ Mentor (ធំជាង៤០០cc) ១៥៦.០០០ បាត សម្រាក​​២យប់
ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor (Smooth) ១៧៦.០០០ បាត សម្រាក​​២យប់
ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor ១៧៦.០០០ បាត សម្រាក​​២យប់
ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor Extra ១៧៦.០០០ បាត សម្រាក​​២យប់
ថង់ស៊ីលិកូន Gel Motiva​ Silk Surface  ១៧៨.០០០ បាត សម្រាក​​២យប់
ថង់ស៊ីលិកូន Gel Motiva Ergonomix ២៥៨.០០០ បាត សម្រាក​​២យប់
ថង់ស៊ីលិកូន Gel Motiva Ergonomix (ធំជាង៤០០cc) ២៧៨.០០០ បាត សម្រាក​​២យប់
ថង់ស៊ីលិកូន Gel Motiva Ergonomix​ II (Joy) ៣៨៥.០០០ បាត សម្រាក២យប់
ពង្រួមក្បាលសុដន់អោយតូច ៤០.៥០០ បាត / ១ខាង

ពង្រួមទំហំសុដន់អោយតូច

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ពង្រួមទំហំសុដន់អោយតូច ១២៦.០០០ បាត សម្រាក​៣យប់

សម្រកខ្លាញ់ដោយ CoolSculpting

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
១ ចំនុច ២៥.០០០ បាត
២ ចំនុច ៤៨.០០០ បាត

បូមខ្លាញ់ដោយ Liposuction

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ដៃសងខាង លើពោះ (ខ្នង ចង្កេះ ត្រគាក បើសិនជាតិចគិតសងខាងត្រឹម១ចំនុច បើច្រើនគិតម្ខាង ១ចំនុច) ៥០.០០០ បាត សម្រាក១យប់/១ចំនុច
ភ្លៅគិត២ចំនុច (ខាងក្រៅ និង ខាងក្នុង) ៦០.០០០ បាត សម្រាក១យប់/១ចំនុច

វះកាត់ដើមទ្រូងមនុស្សប្រុស

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
បូមខ្លាញ់ដោយ VASER ៨៧.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
វះកាត់ដើមទ្រូង ៧១.០០០ បាត សម្រាក​១យប់
វះកាត់ដើមទ្រូង + បូមខ្លាញ់ធម្មតា ៩៦.០០០ បាត សម្រាក​២យប់
វះកាត់ដើមទ្រូង + បូមខ្លាញ់ដោយ VASER ១០៦.០០០ បាត សម្រាក​២យប់

វះកាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ទម្ងន់ក្រោម ៧០ គីឡូក្រាម ១២១.០០០ បាត សម្រាក​៣យប់
ទម្ងន់៧០-៨០គីឡូក្រាម ១៣៩.០០០ បាត សម្រាក​៤យប់
ទម្ងន់លើស ៧០ គីឡូក្រាម បូកបន្ថែម ១៨០០០ បាត/១០គីឡូក្រាម សម្រាក​១យប់/១០គីឡូក្រាម

បន្តឹងគូថធ្លាក់

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
បន្តឹងគូទ ១១១.០០០ បាត សម្រាក២យប់

វះកាត់ដាក់ថង់ស៊ីលីកូននៅត្រង់គូទ

ប្រភេទ ​​​​                                      តម្លៃ (បាត)
ដាក់ថង់ស៊ីលីកូននៅត្រង់គូទ ​​​​​​                 ២២៨.០០០ បាត សម្រាក៣យប់

ការវះកាត់កែសម្ផស្សអវយវៈភេទស្រី

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
បង្កើតសន្ទះព្រហ្មចារី (Hymenoplasty)
ធម្មតា ៣០.៥០០ បាត
ឡាស៊ែរ ៥១.០០០ បាត សម្រាក១យប់
រចនាទម្រង់ទ្វារមាស (Perineoplasty)
ធម្មតា ៣០.៥០០ បាត
ឡាស៊ែរ ៥១.០០០ បាត សម្រាក១យប់
កែលំអរក្លែបទ្វារមាសខាងក្រៅ (Full Labia Majora Reduction)
ធម្មតា ៥៦.០០០ បាត សម្រាក១យប់
ឡាស៊ែរ ១០១.០០០ បាត សម្រាក១យប់
កែលំអរស្លាបទ្វារមាស Labiaplasty (Minora)
ធម្មតា, Edge Excision ៣៨.៥០០ បាត
ធម្មតា, Wedge Excision ៥​១.០០០ បាត សម្រាក១យប់
ឡាស៊ែរ ៦៧.០០០ បាត សម្រាក១យប់
កែលំអរគ្រាប់ឆ្តេញ (Clitoral Hood Reduction) ២៤.៥០០ បាត
កែលំអរស្លាបទ្វារមាសខាងក្នុង+កែលំអរគ្រាប់ឆ្តេញ (Labiaplasty (Minora) + Clitoral Hood Reduction)
ធម្មតា, Edge Excision ៦០.៥០០ បាត
ធម្មតា, Wedge Excision ៨១.០០០ បាត សម្រាក១យប់
ឡាស៊ែរ ១២១.០០០ បាត សម្រាក១យប់
កែលំអរបន្តឹងទ្វារមាស (Posterior Vaginoplasty)
ធម្មតា ៣៨.៥០០ បាត
ឡាស៊ែរ ៦៧.០០០ បាត សម្រាក១យប់
កែលំអរបន្តឹងទ្វារមាស+កែលំអរស្លាបទ្វារមាសខាងក្នុង Posterior Vaginoplasty + Labiaplasty (Minora)
ធម្មតា ៧៧.០០០ បាត សម្រាក១យប់
ឡាស៊ែរ ១២៦.០០០ បាត សម្រាក១យប់

កែលំអរបន្តឹងទ្វារមាស+កែលំអរស្លាបទ្វារមាសខាងក្នុង+កែលំអរគ្រាប់ឆ្តេញ 

Posterior Vaginoplasty + Labiaplasty (Minora)​​ + Clitoral Hood Reduction

ឡាស៊ែរ ១៥១.០០០ បាត សម្រាក១យប់
កែលំអរទ្វារមាស Anteroposterior Vaginoplasty ៨១.០០០ បាត សម្រាក​៣យប់
ឡាស៊ែរ ១៤១.០០០ បាត សម្រាក​៣យប់
កែលំអរស្លាបទ្វារមាស Labia Lipofilling (Labia Majora 1 side/area) ៤០.៥០០ បាត ក្នុង១តំបន់

ការវះកាត់ប្តូរភេទពីស្រីទៅប្រុស (FTM)

ដំណាក់កាលនៃការវះកាត់ តម្លៃ (បាត)
​ដំណាក់កាលទី១
វះកាត់សុដន់ចេញ ១១១.០០០ បាត សម្រាក២យប់
វះកាត់សុដន់ចេញ (ស្នាមរបួសអក្សរ “T” ) ១៣១.០០០ បាត សម្រាក២យប់
វះកាត់សុដន់ចេញ (ករណីទម្ងន់លើសពី៧០គីឡូក្រាម) តម្លៃបូកបន្ថែម ២៥.៥០០ បាត
រំកិលក្បាលសុដន់ (Nipple Graft) ២២.៥០០
វះកាត់សុដន់ចេញ (ស្នាមរបួសអក្សរ “I” ) ១៣១.០០០ បាត សម្រាក២យប់
ការវះកាត់ដៃស្បូននិងស្បួនចេញដោយវះនៅត្រង់ពោះ​ (TAHBSO) ​​  ​៩៦.០០០ បាត សម្រាក៤យប់
ការវះកាត់ដៃស្បូននិងស្បួនចេញដោយកាមេរ៉ា​រួចយកចេញតាមទ្វារមាស (LAVH) ១៣១.០០០ បាត សម្រាក២យប់
Natural Orifice Trans Endoscopic Surgery Hysterectomy ១៣១.០០០ បាត សម្រាក២យប់
​ដំណាក់កាលទី២
រៀបចំបំពង់បង្ហួរនោមព្រមទាំងដេរបិទស្បូន ​(ករណីវះដោយមិនប្រើកាមេរ៉ា) ១៨១.០០០ បាត សម្រាក៧យប់
រៀបចំបំពង់បង្ហួរនោមព្រមទាំងដេរបិទស្បូន ​(ករណីវះដោយប្រើកាមេរ៉ា) – LAVH ២០១.០០០ បាត សម្រាក៧យប់
ត្រៀមសាច់ដៃដើម្បីធ្វើបង្ហួរនោម (បំពង់ទឹកនោម) ៨៥.០០០ បាត សម្រាក១យប់
​ដំណាក់កាលទី៣
បង្កើតអវយវៈភេទប្រុស ៣៧១.០០០ បាត សម្រាក១៤យប់
 រចនាក្បាលអវយវៈភេទប្រុស   ៩៦.០០០ បាត សម្រាក៣យប់
​ដំណាក់កាលទី៤
ដាក់ស៊ីលិ​កូនក្នុងអវយវៈភេទប្រុស​ (មិនរួមបញ្ចូលថ្លៃឧបករណ៍) ៩៩.០០០ បាត សម្រាក៥យប់
ដាក់ស៊ីលិ​កូនក្នុងពងស្វាស (មិនរួមបញ្ចូលថ្លៃឧបករណ៍) ៩៦.០០០ បាត សម្រាក៣យប់

ជំរុះរោម

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត) ចំនួនដង
ជំរុះរោមដោយប្រើដោយរលកវិទ្យុ Electrolysis
ស្មងជើង ៦៩.០០០ បាត ៧ ដង
ក្លៀក ២៩.០០០ បាត ៧ ដង
ភ្លៅ ៨៦.០០០ បាត ៧ ដង
ផ្សេងៗ (មិនទាន់រួមថ្លៃម្ចុល) ៤.៤​៥០ បាត ១ ម៉ោង
ម្ជុល ៣.២០០ បាត
ជំរុះរោមដោយប្រើឡាស៊ែរ Gentle Yag Laser
ពុកមាត់ ៣.៥០០ បាត ១ ដង
៩.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់ចង្កា ៥.០០០ បាត ១ ដង
១២.០០០ បាត ៣ ដង
ជើងសក់សងខាង ៦.០០០ បាត ១ ដង
១៥.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់+ ពុកចង្កា ៧.៥០០ បាត ១ ដង
១៩.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកចង្កា + ជើងសក់ ៩.៥០០ បាត ១ ដង
២៥.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់ +ពុកចង្កា + ជើងសក់ ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
មុខ (ថ្ងាស់ + ថ្ពាល់ + ជើងសក់) ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
មុខ (ថ្ងាស់+ ថ្ពាល់+ ពុកមាត់
+ ពុកចង្កា+ ជើងសក់)
១៨.០០០ បាត ១ ដង
៤៨.០០០ បាត ៣ ដង
ក្លៀក ៥.០០០ បាត ១ ដង
១២.០០០ បាត ៣ ដង
ដើមទ្រូង ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
ដើមទ្រូង+ លើពោះ ២០.០០០ បាត ១ ដង
៥៥.០០០ បាត ៣ ដង
ខ្នង ២២.០០០ បាត ១ ដង
៦០.០០០ បាត ៣ ដង
ដៃ (ស្មាដល់កដៃ) ២២.០០០ បាត ១ ដង
៦០.០០០ បាត ៣ ដង
ដៃ (កែងដៃដល់កដៃ) ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
Bikini Line អវយវៈភេទស្រី ៧.០០០ បាត ១ ដង
១៨.០០០ បាត ៣ ដង
អវយវៈភេទ (ប្រុស និង ស្រី) ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
ភ្លៅ ១៨.០០០ បាត ១ ដង
៤៨.០០០ បាត ៣ ដង
ស្មងជើង(មុខ និង ក្រោយ) ១៥.០០០ បាត ១ ដង
៤០.០០០ បាត ៣ ដង
ជើងទាំងសងខាង ២៧.០០០ បាត ១ ដង
៧២.០០០ បាត ៣ ដង
ថ្ងាស ៥.០០០​ បាត ១​ ដង
១២.០០០ បាត ៣ ដង

ការវះកាត់ប្តូរភេទពីប្រុសទៅស្រី (MTF)

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
វះកាត់ប្តូរភេទដោយយកស្បែកអវយវៈភេទ (បែបថ្មី) ៤៨៧.៥០០ បាត សម្រាក៩យប់
វះកាត់ប្តូរភេទដោយប្រើពោះវៀនធំ ៥៥៩.០០០ បាត សម្រាក៧យប់

សម្រកខ្លាញ់ដោយប្រើ CoolSculpting

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
១ ចំនុច ២៥.០០០ បាត
២ ចំនុច ៤៨.០០០ បាត

ជំរុះរោម

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត) ចំនួនដង
ជំរុះរោមដោយប្រើ Electrolysis
ស្មងជើង ៥៨.០០០ បាត ៧ ដង
ក្លៀក ២៤.៥០០ បាត ៧ ដង
ភ្លៅ ៧២.០០០ បាត ៧ ដង
ផ្សេងៗ (មិនទាន់រួមថ្លៃម្ចុល) ៤.៤​៥០ បាត ១ ម៉ោង
ម្ជុល ៣.២០០ បាត
ជំរុះរោមដោយប្រើឡាស៊ែរ Gentle Yag Laser
ពុកមាត់ ៣.៥០០ បាត ១ ដង
៩.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់ចង្កា ៥.០០០ បាត ១ ដង
១២.០០០ បាត ៣ ដង
ជើងសក់ ៦.០០០ បាត ១ ដង
១៥.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់+ ពុកមាត់ចង្កា ៧.៥០០ បាត ១ ដង
១៩.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់ចង្កា + ជើងសក់ ៩.៥០០ បាត ១ ដង
២៥.០០០ បាត ៣ ដង
ពុកមាត់ +ពុកមាត់ចង្កា + ជើងសក់ ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
មុខ (ថ្ងាស់ + ថ្ពាល់ + ជើងសក់) ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
មុខ (ថ្ងាស់+ ថ្ពាល់+ ពុកមាត់
+ ពុកមាត់ចង្កា+ ជើងសក់)
១៨.០០០ បាត ១ ដង
៤៨.០០០ បាត ៣ ដង
ក្លៀក ៥.០០០ បាត ១ ដង
១២.០០០ បាត ៣ ដង
ដើមទ្រូង ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
ដើមទ្រូង+ លើពោះ ២០.០០០ បាត ១ ដង
៥៥.០០០ បាត ៣ ដង
ខ្នង ២២.០០០ បាត ១ ដង
៦០.០០០ បាត ៣ ដង
ដៃ (ស្មាដល់កដៃ) ២២.០០០ បាត ១ ដង
៦០.០០០ បាត ៣ ដង
ដៃ (កែងដៃដល់កដៃ) ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
Bikini Line អវយុវៈភេទស្រី ៧.០០០ បាត ១ ដង
១៨.០០០ បាត ៣ ដង
អវយុវៈភេទ (ប្រុស និង ស្រី) ១២.០០០ បាត ១ ដង
៣២.០០០ បាត ៣ ដង
ភ្លៅ ១៨.០០០ បាត ១ ដង
៤៨.០០០ បាត ៣ ដង
ផ្នែកក្រោមជើង ១៥.០០០ បាត ១ ដង
៤០.០០០ បាត ៣ ដង
ជើងទាំងសងខាង ២៧.០០០ បាត ១ ដង
៧២.០០០ បាត ៣ ដង

វះកាត់ខ្លាញ់លើភ្លៅ

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
វះកាត់ខ្លាញ់ភ្លៅ ១១០.០០០ បាត សម្រាក ២យប់

សម្រកខ្លាញ់ដោយប្រើ Accent Ultra

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
១ ចំនុច ៦.៦០០ បាត ១ ដង
៣៣.០០០ បាត ៦ ដង
២ ចំនុច ១១.០០០ បាត ១ ដង
៥៥.០០០ បាត ៦ ដង
៣ ចំនុច ១៦.៥០០ បាត ១ ដង
៨២.៥០០ បាត ៦ ដង
៤ ចំនុច ១៩.៨០០ បាត ១ ដង
៩៩.០០០ បាត ៦ ដង

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើ Aurora 

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ស្បែកមុខស ៦.៦០០ បាត ១ ដង
២៨.០០០​ បាត ៥ ដង
ភ្លឺថ្លារលោង ៩.៥០០ បាត ១ ដង
បំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញ ៣៩.០០០ បាត ៥ ដង
៦.៦០០ បាត ១ ដង
២៨.០០០ បាត ៥ ដង
ក និង ជុំវិញក ៩.៥០០ បាត ១ ដង
៣៩.០០០ បាត ៥ ដង
ខ្នងដៃទាំងសងខាង ៥.៥០០ បាត ១ ដង
២២.០០០ បាត ៥ ដង
ខ្នងប្រអប់ដៃ ១១.០០០ បាត ១ ដង
(កែងដៃ ដល់ កដៃ) ៤៤.០០០ ​បាត ៥ ដង
ក្លៀកស ៥.៥០០ បាត ១ ដង
១៣.៥០០ បាត ៣ ដង

បំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញដោយចាក់ Botox

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ចន្លោះភ្នែកទាំងសងខាង​​ (Glabella Frownlines) ៥.៥០០ បាត
កន្ទុយភ្នែក (Crow’s feet) ១០.២០០ បាត
ថ្ងាស (Forehead lines) ១៣.២០០ បាត

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើ Carbonize

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
១ ចំនុច ២.៨០០ បាត ១ ដង
១១.២០០ បាត ៥ ដង
២ ចំនុច ៤.៤០០ បាត ១ ដង
១៧.៦០០ បាត ៥ ដង
៣ ចំនុច ៥.៥០០ បាត ១ ដង
២២.០០០ បាត ៥ ដង
៤ ចំនុច ៦.៦០០​ បាត ១ ដង
២៦.៤០០ បាត ៥ ដង

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើឡាស៊ែរ CO2 Laser

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ចំនុចដំបូង ២.២០០ បាត
ចំនុចទី២-៤៩ ២.៧៥០ -២៨.៦០០ បាត ៥៥០ បាត/ចំនុច
ច្រ់នជាង​៥០ចំនុច ២៩.០០០-៣១.០០០​បាត

ការចាក់បំពេញស្បែកដោយប្រើ Dermal Filling with Hyaluronic Acid

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
Dermal Filling ១៧០០០ – ២១០០០ ​បាត ១ ដង

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើ DUAL Yellow Laser

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
មុខសភ្លឺរលោង ៦.៦០០ បាត ១​ ដង
២៨.០០០​ បាត ៥ ដង
មុខសភ្លឺរលោង និង បំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញ ៩.៥០០ បាត ១​ ដង
៣៩.០០០​ បាត ៥ ដង
បំបាតស្នាមជាំខ្មៅក្រោមភ្នែក ៣.៥០០ បាត ១​ ដង

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើ​​ Electroporation

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
Electroporation ១.៤០០ បាត ១ ដង

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើ Iontophoresis and Photophoresis

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
Iontophoresis and Photophoresis ១.4០០ បាត ១ ដង

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើ Microdermabrasion

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ព្យាបាលមុខ ២.២០០ បាត ១ ដង
កាត់បន្ថយស្នាមសង្វាលើពោះ ភ្លៅ គន្លាក់ភ្លៅ ៣.៣០០ បាត ១ ដង
កាត់បន្ថយស្នាមសង្វាលើត្រគាក ៤.៤០០ បាត ១ ដង

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើឡាស៊ែរ Nd YAG Laser

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ស្នាមអាចម៌រុយរាក់ ១.៤០០-១៣.២០០ បាត
ស្នាមអាចម៌រុយជ្រៅតិច-ច្រើន ៣.៣០០-៦.៦០០ បាត
ស្នាមអាចម៌រុយជ្រៅ ២.២០០ បាត
លុបស្នាមសាក់ចិញ្ចើម ៤.៤០០ បាត
ស្នាមដៅពីកំណើត ស្នាមសាក់ អាស្រ័យតាមទំហំ
៥x៥ cm² ៥.៥០០ បាត
១០x១០ cm² ៨.៣០០ បាត
១៥x១៥ cm² ១១.៦០០ បាត

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើឡាស៊ែរ Q-RAY Laser

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
រន្ធរោមធំលើច្រមុះ ៥.០០០ បាត ១ ដង
រន្ធរោមធំលើសៀតផ្កាទាំងសងខាង ៥.០០០ បាត ១ ដង
រន្ធរោមធំលើថ្ងាស ៦.០០០ បាត ១ ដង
រន្ធរោមធំលើថ្ពាល់ទាំងសងខាង ១០.០០០ បាត ១ ដង
រន្ធរោមធំពេញផ្ទៃមុខ ១៥.០០០ បាត ១ ដង

ព្យាបាលស្បែកដោយប្រើឡាស៊ែរ Q-Switch Ruby Laser

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ស្នាមជាំអាចម៌រុយរាក់ ១.២០០-១២.០០០ បាត
ស្នាមជាំអាចម៌រុយជ្រៅ ៣.០០០-៦.០០០ បាត
ស្នាមជាំអាចម៌រុយជ្រៅ ២.០០០ បាត per lesion
លុបស្នាមសាក់ចិញ្ចើម ៤.០០០ បាត
ស្នាមដៅពីកំណើត ស្នាមសាក់ អាស្រ័យតាមទំហំ
៥x៥ cm² ៥.០០០ បាត
១០x១០ cm² ៧.៥០០ បាត
១៥x១៥ cm² ១០.៥០០ បាត
លុបស្នាមសាក់លើបបូរមាត់ ៥.០០០ បាត
ព្យាបាលស្នាមជាំខ្មៅលើបបូរមាត់ ៥.០០០ បាត

បន្តឹងស្បែកមុខដោយប្រើ RE-GEN

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
មុខ ២.០០០ បាត ១ ដង
ក និង មុខ ២.៨០០ បាត ១ ដង

បន្តឹឹងស្បែកមុខដោយប្រើម៉ាស៊ីន Thermage

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ជុំវិញភ្នែក (មិនរួមបញ្ជូលត្របកភ្នែក) (៤៥០ shots) ៥០.០០០ បាត
មុខ (៣០០ shots) ៥៥.០០០ បាត
មុខ (៦០០ shots) ៨៣.០០០ បាត
មុខ (៩០០ shots) ១២១.០០០ បាត
លើពោះ (៩០០ shots) ១៣២.០០០ បាត
ដើមដៃ ឬ កាំភ្លៅ (៩០០ shots) ១៣២.០០០ បាត

បន្តឹងស្បែកមុខដោយ TRINITI – The THREE-IN-ONE Perfect skin Rejuvenation

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
TRINITI ១៦.៥០០ បាត ១ ដង
៤៤.០០០ បាត ៣ ដង

បន្តឹងស្បែកមុខដោយ ​Ulthera

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
រង្វង់ភ្នែក​(លើកចិញ្ចើម កន្ទុយភ្នែក ក្រោមភ្នែក)​​ថ្ពាល់​ក្រោមផ្គាម និង ក្រោមចង្កា ៩៤.០០០ បាត
ថ្ពាល់ទាំងសងខាង ៥៥.០០០ បាត​
ជុំវិញមាត់ ២៨.០០០ បាត
តំបន់ថ្គាម និង ចង្កា ៤០.០០០ បាត

ព្យាបាលស្បែកដោយម៉ាស៊ីន V-Beam Laser

ប្រភេទ តម្លៃ (បាត)
ស្នាមជាំមុនពណ៌ក្រហម មុនរលាក
៥ shots តំបូង

៩០០ បាត

បន្ទាប់ ៩០ បាត ១ ចំនុច
ប្រជ្រុយពណ៌ក្រហម
២ ចំនុចតំបូង ៦០០ បាត ១ ចំនុច
បន្ទាប់៣០០ ៣០០ បាត ១ ចំនុច
សសៃពណ៌ក្រហម
ច្រមុះ ៥.៥០០ បាត
ថ្ពាល់ ១១.០០០ បាត
ពេញផ្ទៃមុខ ១៣.០០០ បាត