ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត

អ្នកអាចជ្រើសរើស ឬ វាយឈ្មោះស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតខាងក្រោម។

Dr. Niramol Vashrangsi

Specialty: Skin Treatments

Dr. Kanya Techachokwiwat

Specialty: Skin Treatments

Dr. Nidcha Thephamongkhol

Specialty: Skin Treatments

Dr. Pongravee Osangtuamnont

Specialty: Skin Treatments

Dr. Premvadee Pisuttunasart

Specialty: Skin Treatments

Dr. Apattarika Seesillapachai

Specialty: Skin Treatments

Dr. Wipawee Wittayavanichai

Specialty: Skin Treatments

Dr. Tippaporn Rongrungruang

Specialty: Skin Treatments

Dr. Chomtipa Pohboon

Specialty: Skin Treatments

Dr. Taniya Gorvanich

Specialty: Skin Treatments

Dr. Wisuttipha Kunnarakthai

Specialty: Skin Treatments