ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត

អ្នកអាចជ្រើសរើស ឬ វាយឈ្មោះស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតខាងក្រោម។

ផ្នែកសសៃប៉ោង និង ជំរុះរោម

Dr. Praweena Pongpattanawut

Specialty: Vein and Hair Removal

Dr. Sukkunya Chamnisith

Specialty: Vein and Hair Removal

Dr. Wisoot Wongklahan

Specialty: Vein and Hair Removal

Dr. Wajarapong Yothathai

Specialty: Vein and Hair Removal